Prymuskoch

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Prymus Koch Sp. z o.o. zwanej dalej Sprzedawcą
2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
3. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Rejestracja klienta

1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie \"formularza zamówienia\" znajdującego się na stronach sklepu.
2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane
podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej oraz nr telefonu ułatwi rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotówkach. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
5. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Kupujący.
6. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefonicznie. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
7. Terminy realizacji zamówień wynoszą do 14 dni.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania).
8. Każda transakcja będzie zatwierdzana Fakturą VAT.
9. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto
Sprzedającego
10. Zamówienie można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

Gwarancja i reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000r. Nr22 poz.271 z póżniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu -przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt za Sprzedającym.
4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
6. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez towar niebezpieczny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Copyright by Site City 2010 All rights reserved.